Français: utiliser la loi de l'attraction, Italiano: Usare la Legge dell'Attrazione, Deutsch: Anziehungskraft nutzen, Português: Usar a Lei da Atração, Nederlands: De Wet van Aantrekking gebruiken, Русский: использовать закон притяжения, 中文: 运用吸引力法则, Bahasa Indonesia: Menerapkan Hukum Tarik Menarik, العربية: استخدام قانون الجذب الكوني, Tiếng Việt: Sử dụng luật hấp dẫn, ไทย: ใช้กฎแห่งแรงดึงดูด, 한국어: 끌어당김의 법칙 활용하는 법, 日本語: 引き寄せの法則を使う, Türkçe: Çekim Yasası Nasıl Uygulanır, Español: aplicar la ley de la atracción
- If I don't have much respect for my body and health or I'm stuck in the "fat" mentality, then I won't stick to a good diet. The key isn't to go from 0 to 100 (from eating fast food regularly to becoming vegetarian, for example). The mind cannot make such a huge switch in a short amount of time due to all the patterns one has developed over the years. Again, psychology 101. So simple yet so many get it wrong. There is no "perfect" diet. But when you have enough respect for your body, you would definitely have the motivation to stick to transition (

Neil, I have never heard a so called "doctor" speak so unprofessionally. I'm sure you are aware of the certain psychology that enables some people to make certain remarks behind the safety of their computer? If not, you would do well to look it up. It is evident that you are feeling defensive enough about this subject to make such immature comments, very telling indeed.
One out of many things that struck me were instances in my own life - that pointed to the fact that the reason why I hadn't excelled in work positions in the past - was not only because I had no passion - but because I didn't feel I had the integrity to at the very least do a more than passable job. I was happy getting a C, when a little more effort would have made me a star. Attracting Good Luck means that you are diligent in mastering the opportunities given - so that you can continue to grow and be promoted. It's not chance, or even luck - excellence attracts excellence.
"Just as you can't get lucky in a lottery without buying a ticket, you can't win at business without risking an investment. If you speak to successful business people, they'll tell you about how many times they failed or how close they were before things turned around. Business isn't just delivering on your product or service, it's investing in your network, investing in tomorrow, and surrounding yourself with the right team. If you want to succeed, you need to ensure you're pushing, pulling, and dragging that team. It requires focus, discipline, and an unapologetic resolve."

Within days from now you can attract your true love…set up a business that will change the world…get a better job than what you ever imagined possible…start to reclaim your health…rediscover your confidence and connect with the bliss of your true purpose. I’ve seen it happen so many times to people I know and clients of mine. Accelerated learning is a choice that allows you to build all the beautiful, powerful beliefs which will get you there quickly.
As a mind-reader, you should try to ATTRACT a different job, since in no way do I have any anger towards anyone with erroneous beliefs. I do feel sorry for you, but this is not anger. This is a free country and free society and you are free to believe anything you desire and free to waste your time as you see fit. You can smoke cigarettes as well. They will harm you and that is your choice. Same as a belief in a LOA.

Excited about the clarity and practicality of the translated word from the Beings who call themselves Abraham, Esther and Jerry Hicks began disclosing their amazing Abraham experience to a handful of close business associates in 1986. Recognizing the practical results being received by themselves and by those people who were asking practical questions and then applying Abraham’s answers to their own situations, Esther and Jerry made a deliberate decision to allow the teachings of Abraham to become available to an ever-widening circle of seekers of how to live a happier life. Using their San Antonio, Texas, conference center as their base, Jerry and Esther have traveled to approximately 50 cities a year since 1989, presenting interactive Law of Attraction workshops to those leaders who gather to participate in this expanding stream of progressive thought. And although worldwide attention has been given to this philosophy of Well-Being by Leading Edge thinkers and teachers who have, in turn, incorporated many of Abraham’s Law of Attraction concepts into their best-selling books, scripts, lectures, and so forth, the primary spread of this material has been from person to person—as individuals begin to discover the value of this form of spiritual practicality in their personal life experiences. In November 2011, Jerry made his transition into Non-Physical, and now Esther continues to conduct the Abraham workshops with the help of her physical friends and co-workers and, of course, with the Non-Physical help of Abraham and Jerry. People are able to access Abraham directly by attending the seminars in person or by participating in the online live streaming of most events. There is also an extensive YouTube library of Abraham videos. Abraham—a group of uplifting Non-Physical teachers—present their Broader Perspective through Esther Hicks. And as they speak to our level of comprehension through a series of loving, allowing, brilliant, yet comprehensively simple essays in print and in sound, they guide us to a clear connection with our loving Inner Being, and to uplifting self-empowerment from our Total Self. Abraham-Hicks Publications may be contacted through the extensive interactive website: www.abraham-hicks.com; or by mail at Abraham-Hicks Publications, P.O. Box 690070, San Antonio, TX 78269.
Step 1 is important because it prepares your mind and body to receive whatever you’re asking for. Our brains don’t know the difference between reality and imagination. When you engage in full, sensory imagination, your brain fires up your body to move forward. Muscles, blood flow, heart, lungs and every part of your body gear up to take part in whatever you’re imagining.

Turn your bad luck into good luck. Lucky people see the positive side of their bad luck. They do not dwell on their ill fortune. They embrace failure and view it as an opportunity to learn and grow. Lucky people usually are more resilient when bad things happen to them. They believe that good things will happen and avoid dwelling on negative things.
"The first step is to infuse change into a system or process--this by itself may produce amazing results. But even more important is to notice what happens afterwards. Going in, you may have expected or hoped for A, B, and C to occur. Yet the most impactful outcome to the organization may be an E or F choice. Since they were unplanned or unexpected, one might call them 'luck.' In fact, it is just an awareness of positive results rather than being committed to expectations."
Success rate of 0.1%? Where'd you get that statistic? But whatever the actual number, your question is an invalid one. The law of gravity works 100% of the time, except we can fly planes, right? Yes, I know that sounds silly, but it's really to show you how silly YOUR question is because "LoA" works even "negatively" (put in quotations because human perception is what labels things as positive or negative when really, the universe is 'neutral' and things don't happen as a way to punish us... that's just ridiculous, it's not personal).
“A welcome addition to the field of attraction/prosperity. The book is full of practical strategies for changing luck-repelling behaviors and increasing both fortunate circumstances and the ability to make the most of them. If your customers are serious about removing barriers to their success and happiness, this is a book of practical suggestions that they won’t want to miss.”

Life was always very tough, with many 'frienemies', which happens to a girl after marriage. But somewhere deep down, I felt I was good. Besides, I had a husband & 2 children. And so I worked hard at whatever I undertook. It was a typical hare & tortoise story! Today, those troublemakers are struggling with their own problems, while I have made quite a name & earned goodwill in the society.
Listen to your gut. When it comes to luck, intuition plays an important role. Lucky people’s intuitions tend to pay off time and time again, while unlucky people tend to ignore their gut feelings. Lucky people trust themselves and make effective decisions by paying attention to their hunches and gut feelings. And if they get it wrong, they learn a lesson from it and change their approach.
You may not have discovered your passion or your life’s work yet. Unless you attempt new things, you may never discover what that is. Keep an open mind to all possibilities. You don’t know if you could be an talented ceramicist unless you pick up a lump of clay and give it a go. How do you know that you aren't a gifted energy healer? Or an amazing tarot reader? No-one ever said, on their death-bed, “Gosh, I wish I hadn’t done all those things.” People who broaden their minds and their life experience become interesting characters who attract good luck and good friends.
11) Blame the Victim:  The only reason that anything bad could ever happen to you is because you were thinking bad thoughts. If someone rear-ends you in a car – 100% your fault. If you get breast cancer – 100% your fault (not genetics). If you get raped or abused – 100% your fault. Children getting killed by terrorists, sick babies in the intensive care unit, victims of floods, hurricanes, natural disasters, the Holocaust – yes, their fault. We all know deep inside that this is ridiculous to even suggest. However, it is a basic, fundamental premise of the LOA. You NEVER attract something you are not thinking about. When anything bad happens to anyone, they are to blame. Don’t feel sorry for anyone who has cancer or a disease or starving children in poverty, they brought it on themselves. What causes obesity? Slow metabolism? No, fat thoughts.  From LOA experts, “Disease cannot live in a body that’s in a healthy emotional state.” (Bob Proctor).  “You cannot catch anything unless you think you can, and thinking you can is inviting it to you with your thought.” (From The Secret). “Good thoughts and actions can never produce bad results; bad thoughts and actions can never produce good results. Suffering is always the effect of wrong thought in some direction.” (James Allen). “If man will think only thoughts of perfect health, he can cause within himself the functioning of perfect health…” (Wallace Wattles). “Every individual creates every aspect of their experiences – we are in complete control of our health throughout our entire lives. There are no accidents.” (Esther Hicks).
At this point, you may still remain unconvinced that this universal principle — which attracts like to like — still seems interwoven in magic and, therefore, unreal. Perhaps it’s because we’re talking about intangible concepts like thoughts and feelings. At least with gravity, an apple thrown up into the air falls onto the ground. You may not understand it, but you can visibly and immediately experience the effects.

Unfortunately, this author has an extremely superficial understanding of the LOA. While he may claim to have read all of the books, he clearly didn't understand them. He really isn't to blame as unfortunately many of the books written on the LOA are written by people that do not fully understand it themselves. The statement that positive thoughts always bring positive things is a faulty premise that is not at the basis of the LOA.
Be like a kid who allows no impossibility to enter her manifesting realm. "Feeling" helps us release any doubt and negative energy. It generates excitement and positive feelings, which support us to take inspired action! So go test drive that car you want, or feel what it will be like to have the perfect partner in your life, because feeling is believing!
"The more time and resources we invest into hiring and keeping the best talent, the luckier our organization gets. At Crew Carwash, we make it our top priority to hire individuals with a strong work ethic and even better character, which results in an outstanding customer service experience. This has become the main focus of our brand, and it has created loyal customers since our founding in 1948. It also makes coming to work each day really enjoyable."
Remember that there is a difference between sending out a hope that something you'd like to happen will happen and putting in the appropriate effort or planning to ensure that something actually will happen. If you don't believe that something will happen, perhaps you're not willing to plan and work for it. You need a balance of both hope (to inspire) and effort (to achieve) for an outcome to be realized.

If you read LOA websites and posts, you’d guess that it is might be over 90% effective - everybody seems to be achieving their goals this way. Talk to experts who deal with the general public trying to use a LOA, there’s a completely different story. The failure rate is huge! In fact, LOA expert John Assaraf estimated that the success rate is about 0.1%!! We believe this number to be correct.
Did you gain value from this article? Would you like to keep these concepts at the forefront of your mind? If so, then you might like to download the accompanying mind map reference poster to your iPad, tablet or computer. The map presents you with a quick overview of this article. It’s designed specifically to help improve your memory and recall of this information so that you can better integrate these concepts into your daily thoughts, habits and actions. Your purchase will also go a long way towards supporting the further development of these maps.
Further, visual affirmations are useful ways of reminding yourself to stay connected to positive thoughts throughout the day. A sticky note on the bathroom cabinet, the fridge or the front door can keep you in check if your confidence is wavering, and a “dream board” can be designed to represent your desires and aims in pictorial form. We’ll explain a wide range of ways in which you can use affirmations and teach you how to design them to accurately reflect your underlying goals.
Expect that the universe is more likely to give you things if you’re already grateful for what it has provided to you. Giving an asked-for birthday gift to someone and barely receiving a thank you, you’d likely avoid providing a second gift. On the other hand, you’d get excited about giving a repeat gift to someone who enthusiastically expressed their appreciation for your gift. Imagine the universe in the same way.
"It takes roughly three times of repeating the positive ideas to negate the negative thoughts. Try a vision board. List five things you want to focus on this month and constantly repeat them daily like a mantra. For example, my vision board says, 'Money flies at me from all directions.' Sometimes, I get a large-paying client, and sometimes, I simply find a quarter on the street. Point being, money is coming to me from everywhere. After you focus on what you want, you need to keep in that mindset. If you allow any negative thoughts to creep in, you will reverse or negate all the work you just did," Estes recommends.
The Law of Attraction is one of life’s biggest mysteries. Very few people are fully aware of how much of an impact the Law of Attraction has on their day to day life. Whether we are doing it knowingly or unknowingly, every second of our existence, we are acting as human magnets sending out our thoughts and emotions and attracting back more of what we have put out.
×